Thêm nội dung block trang chủ

Thông tin Sự kiện

Ngày đăng:29.07.2017
 1. Giải thích toàn bộ hồ sơ cho khách hàng trước khi phỏng vấn
 2. Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi hay câu trả lời khi đi phỏng vấn để đạt được kết quả cao nhất.
 3. Giải thích các quy trình phỏng vấn đối với từng đại sứ quán.
 4. Bạn mang hồ sơ giấy tờ gốc khi đi phỏng vấn để đối chiếu trong trường hợp được yêu cầu.
 5. Bổ sung giấy tờ phát sinh ( nếu có ) trong quá trình phỏng vấn.
 6. Giải thích toàn bộ hồ sơ cho khách hàng trước khi phỏng vấn
 7. Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi hay câu trả lời khi đi phỏng vấn để đạt được kết quả cao nhất.
 8. Giải thích các quy trình phỏng vấn đối với từng đại sứ quán.
 9. Bạn mang hồ sơ giấy tờ gốc khi đi phỏng vấn để đối chiếu trong trường hợp được yêu cầu.
 10. Bổ sung giấy tờ phát sinh ( nếu có ) trong quá trình phỏng vấn
 11. Giải thích toàn bộ hồ sơ cho khách hàng trước khi phỏng vấn
 12. Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi hay câu trả lời khi đi phỏng vấn để đạt được kết quả cao nhất.
 13. Giải thích các quy trình phỏng vấn đối với từng đại sứ quán.
 14. Bạn mang hồ sơ giấy tờ gốc khi đi phỏng vấn để đối chiếu trong trường hợp được yêu cầu.
 15. Bổ sung giấy tờ phát sinh ( nếu có ) trong quá trình phỏng vấn
 16. Giải thích toàn bộ hồ sơ cho khách hàng trước khi phỏng vấn
 17. Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi hay câu trả lời khi đi phỏng vấn để đạt được kết quả cao nhất.
 18. Giải thích các quy trình phỏng vấn đối với từng đại sứ quán.
 19. Bạn mang hồ sơ giấy tờ gốc khi đi phỏng vấn để đối chiếu trong trường hợp được yêu cầu.
 20. Bổ sung giấy tờ phát sinh ( nếu có ) trong quá trình phỏng vấn